مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد93

مسابقه طراحی سازه  مقاوم در سقوط آزاد(نجات تخم مرغ)


·        منشا ایجاد و کاربرد مسابقات

کاوشگر ها  یک بخش از تجهیزات تحقیقات فضایی هستند که باید در سطح سیارات سقوط کنند تا ماموریتشان را انجام دهند.مانند کاوشگر مارس که بر روی مریخ فرود آمد.نیروی ضربه ای برخورد کاوشگر با سطح سیاره در اثر نیروی گرانشی سیاره ، بایستی با روشهایی کاهش و یا حذف شود تا کاوشگر آسیب نبیند.برای این امر مهندسان بایستی سازه ای طراحی کنند که کاوشگر را حمل کرده و در سقوط آزاد بر روی سیاره مانع از آسیب دیدن آن شوند. بر اساس این نیاز مهندسی و یا دیگر نیازهای مهندسی برای طراحی سازههای مکانیکی، در برخی دانشگاهها مسابقات ساده و مفرحی ترتیب داده میشود تا دانشجویان ایده های خود را در طراحی به عمل تبدیل کنند.

در این فعالیت دانشجویان با این سوال مهندسان طراح روبرومی شوند" ما کاوشگر را ساخته ایم، حال چگونه آن را در مسیرش به سمت هدف محافظت کنیم" جواب این سوال به نوبه خود یک پروژه مهندسی است.

در این مسابقه  شرکت کنندگان از یک تخم مرغ به عنوان کاوشگر مریخ استفاده می کنند وسازه محافظی طراحی کرده و می سازند تا این سازه،  تخم مرغ داخلش  را در سقوط آزاد از یک ساختمان چهار طبقه محافظت کند. مسابقه  پرتاب تخم مرغ ، روشی   مفرح برای معرفی دانشجویان با فرایند مهندسی و طراحی است .


 کلید واژه های مربوط به مسابقه در اینترنت: مسابقه نجات تخم مرغ، Egg Drop