مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد93

تمامی شرکت کنندگان لازم است قسمت مربوط به قوانین را به دقت مطالعه نموده و در صورت پیشامد هرگونه ابهام در صفحه قوانین مطرح نمایند.