مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد93

·        امتیاز دهی بر اساس نظر هیت داوران بر اساس پارامترهای ذیل انجام می گیرد:

1-سالم رساندن تخم مرغ

2-سبکی سازه

3-کوچکی سازه

4-تعادل در فرود

5-سالم رسیدن سازه

6-طراحی و دینامیک سازه 


نحوه امتیازدهی بر اساس جدول ذیل خواهد بود:


 

آیتم

امتیاز

1

سالم رسیدن تخم مرغ

10

2

آزادی حرکت تخم مرغ درون محافظ

8

3

وزن کمتر*

3

4

اندازه کمتر*

3

5

سالم رسیدن سازه

حداکثر 7

6

دینامیک سازه

حداکثر 8

7

عدم استفاده از بالن و چتر و بادکنک

4

8

تعادل در فرود

حداکثر 4

9

فرود در منطقه(2متر در 2متر)

2

10

غلطیدن تخم مرغ به بیرون بعد از فرود

3

*امتیازات مربوط به وزن و اندازه فقط به یک سازه که کمترین وزن و کوچکترین سایز را در شرایط امتیاز برابر داشته باشد تعلق میگیرد.

تعبیر قوانین و امتیازات به عهده هیت داوران میباشد.