مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد93

 شرکت کنندگان گرامی می توانند، جهت اطلاع از جزییات امتیازدهی به صفحه نحوه امتیازدهی مراجعه نمایند.