مسابقه سازه های مقاوم در برابر سقوط آزاد93

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان میرساند جهت تحویل سازه بایستی راس ساعت 12 یکشنبه 16 آذرماه در محل دانشگاه حضور یابند.